Πίνακας Ανακοινώσεων

Χρήσιμα για ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων

 
Φωτογραφία Κώστας Κουγιουμτζής
Χρήσιμα για ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων
από Κώστας Κουγιουμτζής - Παρασκευή, 5 Σεπτέμβριος 2014, 6:54 μμ
 

Επισυνάπτεται εγκύκλιος που εξέδωσε ο Δ/ντής Σπουδών Π/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Παπαχρήστος προκειμένου τα δημοτικά σχολεία να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2014-2015.

Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι (βλ. σελ 7-9, οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου): 

Διδασκαλία μαθημάτων
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειμένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν διχοτομούνται. ...
Στις Α ́ και Β ́ τάξεις, τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής...  Απαραίτητη κρίνεται και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς Π Ε 70.

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων

... Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να μην διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο (να μην διδάσκουν πρωί και απόγευμα). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου εξαώρου...

Φιλικά

Κώστας Κουγιουμτζής